1. องค์ความรู้ควายไทยในสายตาปราชญ์ชาวบ้าน
2. ลักษณะที่เป็นองค์ประกอบปลีกย่อยที่ดีของควายไทยด้านอื่นๆ
3. องค์ความรู้เรื่องขวัญควาย
4. องค์ความรู้เกี่ยวกับลักษณะอัปมงคลหรือลักษณะต้องห้าม